[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԱՐ­ԴՅՈ՞Ք ԽԱ­ԹԱՐ­ՎԵԼ Է ՀՈՒ­ՇԱՐ­ՁԱ­ՆԻ ԱՐ­ՏԱ­ՔԻՆ ՏԵՍ­ՔԸ

Լաու­րա ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ

Օ­րերս սոց­ցան­ցե­րում բարձ­րաց­ված աղ­մու­կը՝ ՙՓոքր Ջեր­մա­ջուր՚ հան­քա­յին աղ­բյու­րի կամ ՙՏաք ջուր՚ ա­նու­նով հայտ­նի հու­շար­ձա­նի կա­պակ­ցու­թյամբ չէր կա­րող չան­հան­գս­տաց­նել հա­սա­րա­կու­թյա­նը։ Ի՞նչ է տե­ղի ու­նե­ցել ի­րա­կա­նում՝ այս մա­սին պար­զա­բա­նում­ներ է տվել ԱՀ բնա­պահ­պա­նու­թյան կո­մի­տեի նա­խա­գա­հի տե­ղա­կալ Ար­թուր Գաբ­րիե­լյա­նը։

Շա­հու­մյա­նի շր­ջա­նի Զուար հա­մայն­քի վար­չա­կան տա­րած­քում գտն­վող ՙՓոքր Ջեր­մա­ջուր՚ հան­քա­յին աղ­բյու­րը կամ ՙՏաք ջուր՚ ա­նու­նով հայտ­նի հու­շար­ձա­նը դեռևս խոր­հր­դա­յին շր­ջա­նից օգ­տա­գործ­վում ու են­թարկ­վում էր փո­փո­խու­թյուն­նե­րի, մաս­նա­վո­րա­պես՝ բնա­կան հո­րա­տանց­քի ներքևի մա­սում բնակ­չու­թյան կող­մից ստեղծ­վում էին ար­տա­հո­սող ջրի օգ­տա­գործ­ման են­թա­կա­ռուց­վածք­ներ (փո­սեր), սա­կայն տա­րի­ներ հե­տո, երբ այն ընդգրկվեց բնա­կան հու­շար­ձան­նե­րի ցան­կում, յու­րա­քան­չյուր փո­փո­խու­թյուն թույ­լատր­վում է միայն անձ­նագ­րով սահ­ման­ված կար­գով։ Մինչ այդ՝ ներքևի հատ­վա­ծում ար­դեն ստեղծ­ված էր ո­րո­շա­կի չա­փեր ու­նե­ցող լո­ղա­վա­զան, որ­տեղ հա­վաք­վում էին բնա­կան հո­րա­տանց­քից ար­տա­հո­սող ջրե­րը:
Ա. Գաբ­րիե­լյա­նի խոս­քով՝ տա­րած­քում պար­բե­րա­բար մաքր­ման աշ­խա­տանք­ներ են ի­րա­կա­նաց­վում: Տեխ­նի­կա­յի մի­ջո­ցով մաքր­վում է նաև այդ ջրա­վա­զա­նը: Մաքր­ման աշ­խա­տանք­ներ նա­խա­վեր­ջին ան­գամ ի­րա­կա­նաց­վել է չորս ա­միս ա­ռաջ, իսկ վեր­ջին ան­գամ՝ 20 օր ա­ռաջ, ո­րի կա­տար­ման ար­դյունք­նե­րի վե­րա­բե­րյալ նյու­թերն առ­կա են:
ՙՆեր­կա­յումս ԱՀ բնա­պահ­պա­նու­թյան կո­մի­տեի բնա­պահ­պա­նու­թյան և ըն­դեր­քի պե­տա­կան տես­չու­թյան աշ­խա­տա­կից­նե­րի կող­մից կա­տար­վում է հա­մա­պա­տաս­խան ու­սում­նա­սի­րու­թյուն։ Ե­թե պարզ­վի, որ նմա­նա­տիպ աշ­խա­տանք­նե­րի ի­րա­կա­նաց­ման ըն­թաց­քում խա­թար­վել է հու­շար­ձա­նի ար­տա­քին տես­քը, ա­պա մե­ղա­վոր­ներն օ­րեն­սդ­րու­թյամբ սահ­ման­ված կար­գով են­թարկ­վե­լու են պա­տաս­խա­նատ­վու­թյան՚,- ա­սաց Ար­թուր Գաբ­րիե­լյա­նը։