[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԱՐ­ՑԱ­ԽՈՒՄ ԱՂ­ՔԱ­ՏՈՒ­ԹՅԱՆ ՍՈՒ­ԲՅԵԿ­ՏԻՎ ԳՆԱ­ՀԱ­ՏԱ­ԿԱՆՆ Ա­ՎԵ­ԼԻ ՑԱԾՐ Է, ՔԱՆ Ի­ՐԱ­ԿԱ­ՆՈՒՄ

Զա­րի­նե ՄԱ­ՅԻ­ԼՅԱՆ

Լուսանկարները՝ Ռուսլան Սարգսյանի

 Ար­ցա­խի ազ­գա­յին վի­ճա­կագ­րա­կան ծա­ռա­յու­թյունն (ԱՎԾ)« ի­րա­կա­նաց­նե­լով հան­րա­յին շա­հին ուղղ­ված գոր­ծա­ռույթ­ներ« պար­բե­րա­բար հան­րայ­նաց­նում է կա­տար­ված աշ­խա­տանք­նե­րը։ Սեպ­տեմ­բե­րի 22-ին ԱՎԾ- ի նա­խա­գահ Մա­նուշ Մի­նա­սյա­նը և կա­ռույ­ցի հա­մա­պա­տաս­խան բա­ժին­նե­րի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը ներ­կա­յաց­րին 2019թ. հան­րա­պե­տու­թյու­նում աղ­քա­տու­թյան և սո­ցիա­լա­կան պատ­կե­րը բնու­թագ­րող ցու­ցա­նիշ­նե­րը։ 

ՙՄի­ջազ­գա­յին փոր­ձը ցույց է տա­լիս, որ տնա­յին տն­տե­սու­թյուն­նե­րի կեն­սա­պայ­ման­նե­րի ամ­բող­ջաց­ված հե­տա­զո­տու­թյու­նը բնակ­չու­թյան կեն­սա­մա­կար­դակն ար­տա­ցո­լող ցու­ցա­նիշ­նե­րի լա­վա­գույն մե­խա­նիզմն է« և ար­դեն յո­թե­րորդ տա­րին է՝ Ար­ցա­խի հան­րա­պե­տու­թյու­նում ԱՎԾ- ն հա­տուկ հե­տա­զո­տա­կան ծրա­գիր է ի­րա­կա­նաց­նում՝ նպա­տակ ու­նե­նա­լով ընդ­լայ­նել հրա­պա­րակ­վող ցու­ցա­նիշ­նե­րը։ Այդ ա­ռու­մով ներ­կա­յաց­նում ենք նաև վի­ճա­կագ­րա­կան հա­վել­ված, որ­տեղ ար­տա­ցոլ­վել է վեց տա­րի­նե­րի, այ­սինքն՝ հե­տա­զո­տու­թյան ներ­դր­ման փու­լից սկ­սած մինչև այս վեր­ջին տար­վա ցու­ցա­նիշ­նե­րը, ին­չը հնա­րա­վո­րու­թյուն է տա­լիս դի­տար­կել տվյալ­նե­րի շար­ժըն­թա­ցը, նաև զերծ մնալ ա­ռան­ձին տա­րի­նե­րի ընտ­րան­քով պայ­մա­նա­վոր­ված շե­ղում­նե­րը՚,- նշեց Մ. Մի­նա­սյա­նը։ Հե­տա­զո­տու­թյունն ի­րա­կա­նաց­վել է Հա­մաշ­խար­հա­յին բան­կի մե­թո­դա­բա­նու­թյամբ։
Վեր­լու­ծու­թյուն­նե­րի ար­դյունք­նե­րով՝ 2019թ. հան­րա­պե­տու­թյան բնակ­չու­թյան 21,9% ե­ղել է աղ­քատ, ո­րից՝ 5,3%-ը՝ ծայ­րա­հեղ աղ­քատ, իսկ ոչ աղ­քատ՝ 78,1%-ը: Վեր­ջին 5 տա­րի­նե­րին Ար­ցա­խում աղ­քա­տու­թյան մա­կար­դա­կը տա­տան­վել է 21,6-26,2% - ի մի­ջա­կայ­քում, իսկ ծայ­րա­հեղ աղ­քա­տու­թյան մա­կար­դա­կը` 4,9-6,5 %` նվա­զա­գույն ար­ժեքն ըն­դու­նե­լով 2018 թվա­կա­նին: Աղ­քատ են գնա­հատ­վել նրանք, ում սպա­ռու­մը մեկ չա­փա­հաս ան­ձի հաշ­վով ցածր է ե­ղել աղ­քա­տու­թյան ընդ­հա­նուր գծից, ծայ­րա­հեղ աղ­քատ են գնա­հատ­վել նրանք, ում սպա­ռու­մը մեկ չա­փա­հաս ան­ձի հաշ­վով ցածր է ե­ղել աղ­քա­տու­թյան պա­րե­նա­յին գծից:
Ման­րա­մաս­նե­րը՝ հա­ջոր­դիվ։