[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՄԵԿ ՇԱԲԱԹ ԱՐՑԱԽՈՒՄ ԱՇԽԱՏԵՑԻՆ ՀՀ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ԲԺԻՇԿՆԵՐԸ

Զարինե ՄԱՅԻԼՅԱՆ

Ան­ցած շա­բաթ՝ ապ­րի­լի 19-24-ը, ԱՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան մաս­նա­գի­տա­կան խոր­հր­դի ա­ռաջ­նոր­դու­թյան ծրագ­րի շր­ջա­նակ­նե­րում Հան­րա­պե­տա­կան բժշ­կա­կան կենտ­րո­նում (ՀԲԿ) ՀՀ ՙԷ­րե­բու­նի՚ և ՙՆաի­րի՚ բժշ­կա­կան կենտ­րոն­նե­րի ա­ռա­ջա­տար մաս­նա­գետ­ներն ի­րա­կա­նաց­րե­ցին անվ­ճար խոր­հր­դատ­վու­թյուն­ներ, ուլտ­րա­ձայ­նա­յին հե­տա­զո­տու­թյուն­ներ, վի­րա­բու­ժա­կան ան­հե­տաձ­գե­լի մի­ջամ­տու­թյուն­ներ, հետվ­նաս­ված­քա­յին բար­դու­թյուն­նե­րի վե­րա­կանգ­նո­ղա­կան վի­րա­հա­տու­թյուն­ներ։ Բուժս­պա­սարկ­ման ծրագ­րին զու­գա­հեռ շա­բաթ­վա ըն­թաց­քում կա­յա­ցան նաև սե­մի­նար-դա­սըն­թաց­ներ՝ նեղ մաս­նա­գի­տա­կան թե­մա­նե­րով։

ԱՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան միկ­րո­վի­րա­բու­ժու­թյան և պլաս­տիկ վի­րա­բու­ժու­թյան գծով խոր­հր­դա­կան, ՙԷ­րե­բու­նի՚ բժշ­կա­կան կենտ­րո­նի պլաս­տիկ և միկ­րո­վի­րա­բու­ժա­կան ծա­ռա­յու­թյան ղե­կա­վար, բ.գ.թ., պլաս­տիկ վի­րա­բույժ Ար­մեն Հով­հան­նի­սյա­նի գլ­խա­վո­րու­թյամբ Ար­ցա­խի մաս­նա­գետ­նե­րի հետ հա­մա­տեղ ի­րա­կա­նաց­վե­ցին փա­փուկ հյուս­վածք­նե­րի նո­րա­գո­յա­ցու­թյուն­նե­րի հե­ռա­ցում­ներ, վեր­ջույթ­նե­րի հետվ­նաս­ված­քա­յին բար­դու­թյուն­նե­րի վե­րա­կանգ­նո­ղա­կան վի­րա­հա­տու­թյուն­ներ, դաս­տա­կի և ան­հե­տաձ­գե­լի վի­րա­բու­ժա­կան այլ մի­ջամ­տու­թյուն­ներ։ Ա. Հով­հան­նի­սյա­նի խոս­քով՝ հեր­թա­կան ան­գամ Ար­ցա­խում հա­մա­տեղ աշ­խա­տե­ցին տե­ղի բժիշկ­նե­րի հետ՝ հա­մա­պա­տաս­խան բու­ժօգ­նու­թյուն ցու­ցա­բե­րե­լով ար­ցախ­ցի­նե­րին։ ՀՀ բժիշկ-մաս­նա­գետ­նե­րի թի­մը բա­վա­կա­նին ծան­րա­բեռն­ված էր աշ­խա­տում, միայն ուլտ­րա­ձայ­նա­յին հե­տա­զո­տու­թյուն­նե­րի հա­մար նա­խօ­րոք հեր­թագր­ված էր շուրջ 600 քա­ղա­քա­ցի։ ՙՕ­րա­կան զն­նել, հե­տա­զո­տել եմ 15-20 հի­վան­դի, անհ­րա­ժեշ­տու­թյան դեպ­քում օր­վա ըն­թաց­քում կա­տա­րել 2-3 վի­րա­հա­տու­թյուն։ Շա­բաթ­վա վեր­ջում մեզ՝ ՀՀ 4 բժիշկ­նե­րիս, միա­ցան նաև ԱՄՆ-ի և Մոսկ­վա­յի օր­թո­պեդ­նե­րը՝ տե­ղի բնակ­չու­թյա­նը բարձ­րա­կարգ բու­ժօգ­նու­թյուն ցու­ցա­բե­րե­լու հա­մար։ Մեր մաս­նա­գի­տա­կան ա­ջակ­ցու­թյան ծրագ­րերն Ար­ցա­խում շա­րու­նա­կա­կան են լի­նե­լու՚,- նշեց Ա. Հով­հան­նի­սյա­նը։ Ինչ վե­րա­բե­րում է տե­ղի բժիշկ­նե­րի մաս­նա­գի­տա­կան կա­րո­ղու­թյուն­նե­րին, պլաս­տիկ վի­րա­բույ­ժը շատ բարձր գնա­հա­տեց, մա­նա­վանդ այս վեր­ջին պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քում կա­տա­րած նրանց աշ­խա­տան­քի ար­դյուն­քին ու ո­րա­կին շատ մաս­նա­գետ­ներ են ա­կա­նա­տես ե­ղել Երևա­նի կլի­նի­կա­նե­րում։ Անդ­րա­դառ­նա­լով ՀԲԿ-ի սար­քա­վո­րում­նե­րի հա­գեց­վա­ծու­թյա­նը, բժիշ­կը վս­տա­հեց­րեց, որ ստեղծ­ված են բո­լոր պայ­ման­նե­րը տեխ­նո­լո­գիա­պես բարդ վի­րա­հա­տու­թյուն­ներ կա­տա­րե­լու հա­մար։
ԱՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան մաս­նա­գի­տա­կան խոր­հր­դի ա­ռաջ­նոր­դու­թյան ծրագ­րի շր­ջա­նակ­նե­րում ՙՆաի­րի՚ բժշ­կա­կան կենտ­րո­նի գլ­խի և պա­րա­նո­ցի վի­րա­բու­ժու­թյան ծա­ռա­յու­թյան ղե­կա­վար, բ.գ.թ., ու­ռուց­քա­բան-վի­րա­բույժ Ա­րամ Բա­դա­լյա­նի և բժիշկ-սո­նոգ­րա­ֆիստ, բ.գ.թ. Ան­նա Խա­չատ­րյա­նի կող­մից ի­րա­կա­նաց­վե­ցին վա­հա­նաձև գեղ­ձի, ո­րո­վայ­նի խո­ռո­չի օր­գան­նե­րի, մի­զա­սե­ռա­կան հա­մա­կար­գի, գի­նե­կո­լո­գիա­կան օր­գան­նե­րի և կրծ­քա­գեղ­ձի ուլտ­րա­ձայ­նա­յին հե­տա­զո­տու­թյուն­ներ, ինչ­պես նաև վա­հա­նաձև գեղ­ձի, թքա­գեղ­ձե­րի, բե­րա­նի խո­ռո­չի նո­րա­գո­յա­ցու­թյուն­նե­րի և ավ­շա­յին հան­գույց­նե­րի հի­վան­դու­թյուն­նե­րի խոր­հր­դատ­վու­թյուն­ներ, վա­հա­նաձև գեղ­ձի և թքա­գեղ­ձե­րի հի­վան­դու­թյուն­նե­րի վի­րա­հա­տու­թյուն­ներ։ Ա. Բա­դա­լյա­նի պար­զա­բան­մամբ՝ էն­դոկ­րի­նո­լոգ­նե­րի, վի­րա­բույժ­նե­րի և սո­նոգ­րա­ֆիստ­նե­րի հա­մար կազ­մա­կերպ­ված սե­մի­նար-դա­սըն­թաց­նե­րը վե­րա­բե­րում էին վա­հա­նաձև գեղ­ձի հի­վան­դու­թյուն­նե­րի ճիշտ ախ­տո­րոշ­ման, ու­ռուց­քա­յին հան­գույց­նե­րի հայտ­նա­բեր­ման թե­մա­նե­րին, ինչ­պես նաև այդ խն­դիր­նե­րի լուծ­ման տար­բե­րակ­նե­րի նոր մե­թոդ­նե­րին։ Իսկ բնակ­չու­թյան շր­ջա­նում հե­տա­զո­տու­թյուն­նե­րի ար­դյուն­քում հայտ­նա­բեր­ված խն­դիր­նե­րի ախ­տո­րո­շու­մից հե­տո անհ­րա­ժեշտ դեպ­քե­րում ՀՀ մաս­նա­գետ­նե­րը կա­տա­րել են վի­րա­հա­տու­թյուն­ներ։ Քա­նի որ բու­ժօգ­նու­թյան ծա­վա­լը բա­վա­կա­նին մեծ էր, ուս­տի բժիշկ­նե­րը մտադր­վել են աշ­խա­տանք­նե­րը շա­րու­նա­կել հա­ջորդ այ­ցի ժա­մա­նակ՝ նա­խօ­րոք հեր­թագ­րու­թյամբ։ ՙՄենք այս­տեղ ենք ոչ թե փո­խա­րի­նե­լու մեր ար­ցախ­ցի գոր­ծըն­կեր­նե­րին, այլ օգ­նե­լու, միա­սին աշ­խա­տե­լու հա­մար։ Նրանք ար­հես­տա­վարժ մաս­նա­գետ­ներ են և մենք միա­սին ենք կա­տա­րել հի­վանդ­նե­րի զն­նում­նե­րը, ախ­տո­րո­շում­ներն ու վի­րա­հա­տա­կան մի­ջամ­տու­թյուն­նե­րը։ Պար­զա­պես ո­լոր­տի նո­րա­գույն մե­թոդ­ներն ենք ներ­կա­յաց­րել, հա­մա­տեղ քն­նար­կել և նոր ե­ղա­նակ­նե­րով լու­ծել խն­դիր­նե­րը։ Մեր այ­ցե­րը շա­րու­նա­կա­կան կլի­նեն, իսկ տար­վա վեր­ջում ի մի կբե­րենք ար­ված աշ­խա­տանք­նե­րը և ըստ վեր­լու­ծու­թյուն­նե­րի կու­նե­նանք հի­վան­դու­թյուն­նե­րի վի­ճա­կագ­րու­թյուն։ Դրա­նով կօգ­նենք ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան ո­լոր­տին` առ­կա խն­դիր­նե­րի հա­մա­կար­գա­յին լուծ­ման հար­ցում՚,- հա­վե­լեց ու­ռուց­քա­բան-վի­րա­բույ­ժը։
Նույն ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում ծրագ­րի շր­ջա­նակ­նե­րում Ստե­փա­նա­կեր­տի կենտ­րո­նա­կան զին­վո­րա­կան հոս­պի­տա­լում ՙՆաի­րի՚ բժշ­կա­կան կենտ­րո­նի քիթ-կո­կորդ-ա­կան­ջա­բա­նու­թյան և աու­դիո­լո­գիա­կան ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի ղե­կա­վար, բ.գ.թ., քիթ-կո­կորդ-ա­կան­ջա­բան Գնել Ա­նա­նյա­նի գլ­խա­վո­րու­թյամբ Ար­ցա­խի մաս­նա­գետ­նե­րի հետ հա­մա­տեղ ի­րա­կա­նաց­վե­ցին հե­տա­զո­տու­թյուն­ներ, խոր­հր­դատ­վու­թյուն­ներ, վի­րա­հա­տա­կան մի­ջամ­տու­թյուն­ներ:
Հա­ջորդ շա­բաթ սպաս­վում է հեր­թա­կան մաս­նա­գետ­նե­րի այցն Ար­ցախ։