[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏ ՓՈՂՈՑՆԵՐ ՄԱՐՏՈՒՆԻՈՒՄ

Շա­րու­նակ­վում են Մար­տու­նի շրջ­կենտ­րո­նի փո­ղոց­նե­րի աս­ֆալ­տա­պատ­ման աշ­խա­տանք­նե­րը։ ՙՃան­շին՚ ՓԲԸ գլ­խա­վոր ին­ժե­ներ Ար­ման Հայ­րա­պե­տյա­նի փո­խանց­մամբ՝ ար­դեն ա­վարտ­ված է Գա­րե­գին Նժ­դեհ փո­ղո­ցի աս­ֆալ­տա­պա­տու­մը, ներ­կա պա­հին աշ­խա­տանք­ներ են ըն­թա­նում Վլա­դիկ Խա­չատ­րյան փո­ղո­ցում և Նժ­դեհ-Խա­չատ­րյան փո­ղոց­ներն ի­րար կա­պող հատ­վա­ծում։ Կա­տար­վել են եզ­րա­քա­րե­րի և հե­նա­պա­տե­րի կա­ռուց­ման աշ­խա­տանք­ներ։
Ա­ռա­ջի­կա օ­րե­րին մար­տու­նե­ցի­նե­րը կու­նե­նան բա­րե­կարգ­ված ևս եր­կու փո­ղոց, ին­չին շատ եր­կար են սպա­սել, պայ­մա­նա­վոր­ված այն հան­գա­ման­քով, որ 44-օ­րյա պա­տե­րազ­մը բա­վա­կա­նին ու­շաց­րել է այս փո­ղոց­նե­րի բա­րե­կար­գու­մը։
Նոր աս­ֆալ­տա­պատ­ված փո­ղո­ցով աշ­խա­տան­քի շտա­պող Մար­տու­նու բնա­կիչ­նե­րից մե­կը, շնոր­հա­կա­լու­թյուն հայտ­նե­լով աս­ֆալ­տա­պատ­ման աշ­խա­տանք­ներն ի­րա­կա­նաց­նող բան­վոր­նե­րին, ա­սաց.
-Շատ կարևոր գործ եք ա­նում, ու­զում եմ նաև հա­վա­տալ, որ կա­տար­ված աշ­խա­տանք­նե­րի ո­րակն էլ լավ է։ Ժա­մա­նա­կը ցույց կտա։

ՙԱԱ՚