Error
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԿԵՆ­ՑԱ­ՂԱ­ՅԻՆ ՏԵԽ­ՆԻ­ԿԱ՝ ՏԵ­ՂԱ­ՀԱՆ­ՎԱԾ ԸՆ­ՏԱ­ՆԻՔ­ՆԵ­ՐԻՆ

Լու­սի­նե ՇԱ­ԴՅԱՆ

ԱՀ աշ­խա­տան­քի, սո­ցիա­լա­կան և միգ­րա­ցիա­յի հար­ցե­րի նա­խա­րա­րու­թյան և ՌԴ Կրաս­նո­դա­րի երկ­րա­մա­սի հայ­կա­կան հա­մայն­քի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյամբ՝ Ար­ցա­խում ա­վե­լի քան 200 տե­ղա­հան­ված ըն­տա­նի­քի լվաց­քի մե­քե­նա­ներ են տրա­մադր­վել։

-Ար­ցախ­ցի­նե­րը պետք է զգան, որ Սփյուռ­քը նրանց կող­քին է։ Մեր հա­մայն­քի կող­մից ի­րա­կա­նաց­վող բա­րե­գոր­ծա­կան ծրագ­րե­րը միան­շա­նակ շա­րու­նա­կա­կան կլի­նեն,- ՙԱ­զատ Ար­ցախ՚-ի թղ­թակ­ցի հետ զրույ­ցում ա­սաց Կրաս­նո­դա­րի հայ­կա­կան հա­մայն­քի փոխ­նա­խա­գահ Հայկ Մու­րա­դյա­նը՝ նշե­լով, որ ա­վե­լի քան 50 լվաց­քի մե­քե­նա տրա­մադր­վել է նաև Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան մի շարք քա­ղաք­նե­րում /Իջևան, Ստե­փա­նա­վան, Ա­բո­վյան, Սի­սիան, Գո­րիս/ ժա­մա­նա­կա­վո­րա­պես բնակ­վող տե­ղա­հան­ված ըն­տա­նիք­նե­րին։
Կրաս­նո­դա­րի հայ­կա­կան հա­մայն­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Համ­լետ Վա­չե­նան­ցը մեզ հետ զրույ­ցում ա­սաց, որ հա­մայն­քի ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վում կեն­ցա­ղա­յին պա­րա­գա­նե­րի ա­ջակ­ցու­թյան շր­ջա­նակ­նե­րում ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թյու­նը տր­վել է լվաց­քի մե­քե­նա­յին։
Հոգ­սա­շատ տան­տի­րու­հի­նե­րին տրա­մադր­վող օգ­նու­թյու­նը փր­կու­թյուն է Մար­տա­կեր­տում ա­պաս­տա­նած հադ­րութ­ցի ե­րի­տա­սարդ, բազ­մա­զա­վակ մայ­րի­կի՝ Է­լի­նա­յի հա­մար.
-Գոհ ու շնոր­հա­կալ ենք ու­շադ­րու­թյան, նր­բան­կատ ա­ջակ­ցու­թյան հա­մար։ Լվաց­քի մե­քե­նան մեր ըն­տա­նի­քի հա­մար, իս­կա­պես, անհ­րա­ժեշտ և կեն­ցա­ղա­յին բե­ռը թեթևաց­նող ան­փո­խա­րի­նե­լի տեխ­նի­կա է։
Ա­ջակ­ցու­թյու­նը տրա­մադր­վել է ԱՀ աշ­խա­տան­քի, սո­ցիա­լա­կան և միգ­րա­ցիա­յի հար­ցե­րի նա­խա­րա­րու­թյան պա­հեստ­նե­րում, հոկ­տեմ­բե­րի 29-ին։