[ARM]     [RUS]     [ENG]

Հա­յաս­տա­նին Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի վե­րա­միա­վոր­ման 100-ա­մյա­կը` քն­նարկ­ման թե­մա

Սիր­վարդ ՄԱՐ­ԳԱ­ՐՅԱՆ

 Հու­նի­սի 11-ին Ար­ցա­խի ժուռ­նա­լիստ­նե­րի միու­թյան գրա­սե­նյա­կում տե­ղի ու­նե­ցած ՙԿլոր սե­ղան՚-ը նվիր­ված էր Հա­յաս­տա­նին Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի վե­րա­միա­վոր­ման 100-ա­մյա­կին։ Մի­ջո­ցառ­ման կազ­մա­կեր­պիչ­ներն են Ար­ցա­խի ժուռ­նա­լիստ­նե­րի միու­թյու­նը և ՙԿա­ճառ՚ գի­տա­կան կենտ­րո­նը։ Բաց­ման խոս­քով հան­դես ե­կավ ԱրԺՄ նա­խա­գահ, բա­նա­սի­րա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի թեկ­նա­ծու Կիմ Գաբ­րիե­լյա­նը։ ՙԿլոր սե­ղան՚-ի հիմ­նա­կան զե­կու­ցո­ղը ՙԿա­ճառ՚ գի­տա­կան կենտ­րո­նի ղե­կա­վար, պատ­մա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի թեկ­նա­ծու, դո­ցենտ Մհեր Հա­րու­թյու­նյանն էր։ Թե­մա­յի շուրջ քն­նարկ­մա­նը մաս­նակ­ցում էին ԱՀ նա­խա­գա­հի մի­ջազ­գա­յին հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի հար­ցե­րով խոր­հր­դա­կան, պատ­մա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի թեկ­նա­ծու, դո­ցենտ Նել­լի Բաղ­դա­սա­րյա­նը, ԱՀ նա­խա­գա­հի աշ­խա­տա­կազ­մի Տե­ղե­կատ­վու­թյան գլ­խա­վոր վար­չու­թյան պետ Վահ­րամ Պո­ղո­սյա­նը, Ար­տա­քին գոր­ծե­րի փոխ­նա­խա­րար Ա­նուշ Դո­լու­խա­նյա­նը, ԱրԺՄ վար­չու­թյան ան­դամ­ներ, պատ­մա­բան­ներ, ԶԼՄ-նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։

Քն­նարկ­ման ման­րա­մաս­նե­րը` ՙԱ­զատ Ար­ցախ՚ թեր­թի ա­ռա­ջի­կա հա­մա­րում։