[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՀԱՂՈՐՏԻ. ԼԱՎԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՅՍԻ ՏԱԿ

Նարինե ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

 

Մար­տու­նու շր­ջա­նի Հա­ղոր­տի գյու­ղա­կան հա­մայն­քը մայ­րա­քա­ղաք Ստե­փա­նա­կեր­տից գտն­վում է 35, իսկ շրջ­կենտ­րո­նից 17կմ հե­ռա­վո­րու­թյան վրա։ Ա­սում են՝ ժա­մա­նա­կին այս գյու­ղը գտն­վում էր ան­հե­տաց­ման եզ­րին։ Այ­սօր այլ է ի­րա­վի­ճա­կը։

Բա­րե­բախ­տա­բար, սր­տա­ցավ մարդ­կանց շնոր­հիվ սա­րե­րում ծվա­րած գյու­ղը նոր շունչ ստա­ցավ։ Գյու­ղի ե­րե­խա­նե­րը հա­ճա­խում են ՙԹՈՒ­ՄՈ՚ ստեղ­ծա­րար տեխ­նո­լո­գիա­նե­րի կենտ­րոն, ո­րոշ­նե­րը, լի­նե­լով ա­շա­կերտ, ար­դեն աշ­խա­տանք ու­նեն։
Հա­մայն­քի ղե­կա­վար Նվեր Մար­տի­րո­սյա­նը Հա­ղոր­տու ա­ռա­ջըն­թա­ցը, զար­գա­ցու­մը կա­պում է ե­րե­խա­նե­րի՝ գի­տե­լիք­նե­րի և հմ­տու­թյուն­նե­րի հետ։ Ժա­մա­նա­կին Է­կո­տու­րիզմն էր զար­գա­նում հա­մայն­քում, պա­տե­րազմն ա­մեն ինչ կի­սատ թո­ղեց։
44-օ­րյա պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քում գյու­ղը 1 զոհ 5 վի­րա­վոր է ու­նե­ցել:
Հրե­տա­կո­ծու­թյուն­նե­րից Հա­ղոր­տու շենք-շի­նու­թյուն­նե­րը քիչ են տու­ժել, բայց գյու­ղը շա­րու­նա­կում է ապ­րել տա­րի­նե­րով կու­տակ­ված խն­դիր­նե­րով։
Հա­ղոր­տիում ներ­կա­յում բնակ­վում է 40 ըն­տա­նիք: Գյու­ղի դպ­րո­ցում սո­վո­րում է 30 ա­շա­կերտ, իսկ նա­խադպ­րո­ցա­կան տա­րի­քի ե­րե­խա­նե­րը 25-ն են։
Այս­տեղ ման­կա­պար­տեզ, ցա­վոք, չի գոր­ծում։ Գյու­ղի բուժ­կե­տը վե­րա­նո­րոգ­ման կա­րիք ու­նի։
Հա­ղոր­տե­ցի մար­զիկ­նե­րը պա­տե­րազ­մից հե­տո շա­րու­նա­կում են հա­ջո­ղու­թյուն­ներ գրան­ցել տար­բեր ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րում: Գյու­ղից չորս մար­զիկ Ար­տա­շա­տում մաս­նակ­ցել է Հա­յաս­տա­նի ա­ռաջ­նու­թյա­նը սամ­բո մար­զաձևից` զբա­ղեց­նե­լով մր­ցա­նա­կա­յին տե­ղեր և ար­ժա­նա­նա­լով ե­րեք մե­դա­լի։
Հա­մա­պա­տաս­խան պայ­ման­նե­րի բա­ցա­կա­յու­թյան պատ­ճա­ռով հա­ղոր­տե­ցի մար­զիկ­նե­րը պա­րապ­մունք­ներն անց են կաց­նում Գի­շի գյու­ղում:
Ընդ­հա­նուր առ­մամբ, հա­մայնքն ու­նի 176 հա վա­րե­լա­հող, 12.5 հա խոտ­հարք, 300 հա ա­րո­տա­վայր, 9.2 հա բազ­մա­մյա տն­կարկ, 5.67 հա պտ­ղա­տու, 3.13 հա խա­ղո­ղի և 13 հա թթի այ­գի­ներ։
Հա­կա­ռա­կոր­դի հս­կո­ղու­թյան տակ է մնա­ցել Գևոր­գա­վան տե­ղա­մա­սում գտն­վող 32 հա տա­րած­քը։
Հա­մայն­քը ո­ռոգ­ման ջրի խն­դիր չու­նի, փո­խա­րե­նը` խմե­լու ջրի սա­կա­վու­թյունն է սուր զգաց­վում` հատ­կա­պես ա­մառ­վա ըն­թաց­քում։
Գյու­ղում հիմ­նա­կա­նում զբաղ­վում են ա­նաս­նա­պա­հու­թյամբ։ Մոտ 400 գլուխ խո­շոր եղ­ջե­րա­վոր ա­նա­սուն­նե­րից պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քում ըն­դա­մե­նը 3 գլուխն է կո­րել, իսկ մոտ 30 մեղ­վա­փե­թակ մնա­ցել է հա­կա­ռա­կոր­դի հս­կո­ղու­թյան տակ ան­ցած տա­րած­քում։
Հո­վա­նա­վո­րի ա­ջակ­ցու­թյամբ՝ հա­ղոր­տե­ցի­նե­րին մոտ 100 մեղ­վա­փե­թակ է նվիր­վել, ո­րի շնոր­հիվ գյու­ղի գրե­թե յու­րա­քան­չյուր ե­րի­տա­սարդ ըն­տա­նիք այժմ զբաղ­վում է մեղ­վա­բու­ծու­թյամբ։
Ա­սում են՝ այս­տե­ղի մեղրն ա­մե­նա­մա­քուրն ու ա­ռանձ­նա­հա­տուկն է։
Հա­ղոր­տե­ցի­նե­րը սի­րում են ի­րենց գյու­ղը, ի­րար օգ­նե­լով հաղ­թա­հա­րում են բո­լոր դժ­վա­րու­թյուն­ները` հա­րա­զատ գյու­ղին նոր շունչ տա­լու հա­մար։