[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԵՂՑԱՀՈՂ. ԱՊՐԵԼՈՒ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ

Անի ՄԱՆԳԱՍԱՐՅԱՆ

 Շու­շի-Բեր­ձոր ճա­նա­պար­հա­հատ­վա­ծից դե­պի Եղ­ցա­հող տա­նող խաչ­մե­րու­կում առ այ­սօր վառ­վում են գյու­ղի ճա­նա­պար­հը ցույց տվող վա­հա­նա­կի ե­ռա­գույն լույ­սե­րը։ Հա­յոց Ե­ռա­գույ­նի լույ­սե­րը։

Ար­ցա­խյան եր­րորդ պա­տե­րազ­մից հե­տո Եղ­ցա­հո­ղի ցու­ցա­նա­կը վնա­սե­լու և տե­ղա­հա­նե­լու փոր­ձեր են ար­վել, սա­կայն գյու­ղի բնա­կիչ­նե­րը նո­րից ուղ­ղել, ամ­րաց­րել են։
Ա­ռաջ­նագ­ծից ըն­դա­մե­նը 5 կմ հե­ռա­վո­րու­թյան վրա եղ­ցա­հող­ցի­նե­րը շա­րու­նա­կում են հող մշա­կել, ա­նաս­նա­պա­հու­թյամբ ու մեղ­վա­բու­ծու­թյամբ զբաղ­վել։
Պա­տե­րազ­մի ամ­բողջ ըն­թաց­քում բնա­կիչ­նե­րը մնա­ցել են գյու­ղում, ո­րը, բա­րե­բախ­տա­բար, հրե­տա­կո­ծու­թյան չի են­թարկ­վել։
Շու­շիի շր­ջա­նի Եղ­ցա­հո­ղի հա­մայն­քի ղե­կա­վար Ար­տակ Հա­կո­բյանն ա­սում է, որ գյու­ղի տղա­մար­դիկ, նախ՝ կա­մա­վո­րագր­վել և ընդգրկվել են ՊԲ տար­բեր զո­րա­մա­սե­րի կազ­մում, այ­նու­հետև կազ­մա­վոր­վել է Եղ­ցա­հո­ղի աշ­խար­հա­զո­րա­յին­նե­րի ջո­կա­տը, ո­րին ան­դա­մագր­վել ու թի­կունք են դար­ձել բո­լո­րը։
Հա­մայն­քա­պե­տի խոս­քով՝ պա­տե­րազ­մից հե­տո թշ­նա­մու հս­կո­ղու­թյան տակ է մնա­ցել Եղ­ցա­հո­ղի վար­չա­կան տա­րած­քի 40-45 տո­կո­սը։
Ներ­կա­յում գյուղն ու­նի 37 տն­տե­սու­թյուն՝ այդ թվում յոթ բազ­մա­զա­վակ ըն­տա­նիք։
Եղ­ցա­հո­ղում է վե­րա­հաս­տատ­վել նաև Հադ­րու­թի և Շու­շիի շր­ջա­նի բնա­կա­վայ­րե­րից տե­ղա­հան­ված 4 ըն­տա­նիք։
Օ­րերս Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան նա­խա­գահ Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյանն այ­ցե­լել է Եղ­ցա­հող, ծա­նո­թա­ցել գյու­ղի խն­դիր­նե­րին ու տվել հա­մա­պա­տաս­խան հանձ­նա­րար­կան­ներ։
-Եղ­ցա­հող­ցի­նե­րի հա­մար ներ­կա­յումս ա­ռաջ­նա­յին է անվ­տան­գու­թյան խն­դի­րը,- ա­սում է հա­մայն­քի ղե­կա­վա­րը,- Նա­խա­գա­հը նշել է, որ ռուս խա­ղա­ղա­պահ­ներն ամ­բող­ջու­թյամբ վե­րահս­կում են գյու­ղի և շր­ջա­կա տա­րած­քի անվ­տան­գու­թյու­նը։
Հան­րա­պե­տու­թյան նա­խա­գա­հի հետ հան­դիպ­մա­նը Եղ­ցա­հո­ղում բարձ­րա­ձայ­նել են նաև նոր ջրա­տար անց­կաց­նե­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թյան մա­սին։ Գյու­ղը սնող ջրի ա­կուն­քը մնա­ցել է թշ­նա­մու հս­կո­ղու­թյան տակ գտն­վող տա­րած­քում։
Մեր զրու­ցա­կի­ցը տե­ղե­կաց­րեց, որ նոր ջրագ­ծի անց­կաց­ման նա­խագ­ծա­յին աշ­խա­տանք­ներն ար­դեն ըն­թացք են ստա­ցել։
Երկ­րի ղե­կա­վա­րի հանձ­նա­րա­րա­կա­նով՝ Եղ­ցա­հո­ղում վե­րա­նո­րոգ­վում են նաև բնա­կե­լի տնե­րը՝ վե­րաբ­նա­կիչ­ներ ըն­դու­նե­լու նպա­տա­կով։
-Գյու­ղի ա­զատ բնակ­ֆոն­դը կբա­վա­րա­րի ևս 12 ըն­տա­նիք ըն­դու­նե­լու հա­մար։ Բնա­կիչ­նե­րին ա­ռա­ջի­կա­յում տրա­մադր­վե­լու են նոր մեղ­վա­փե­թակ­ներ ու ա­նաս­նագ­լուխ,- տե­ղե­կաց­րեց Ար­տակ Հա­կո­բյա­նը։
Նրա հա­վաստ­մամբ՝ ա­ռա­ջի­կա­յում կբա­րե­կարգ­վեն Եղ­ցա­հո­ղի ճա­նա­պարհ­նե­րը։
Ար­դեն իսկ լուծ­ված են կա­նո­նա­վոր գա­զա­մա­տա­կա­րար­ման, է­լեկտ­րա­մա­տա­կա­րար­ման, ար­տա­քին լու­սա­վո­րու­թյան, կա­պի ու հա­մա­ցան­ցի ա­պա­հով­ման խն­դիր­նե­րը։
Գոր­ծում են նաև Եղ­ցա­հո­ղի բուժ­կետն ու միջ­նա­կարգ դպ­րո­ցը՝ 14 ա­շա­կեր­տով։
Ա­վե­լաց­նենք, որ այ­սօր իր ար­մատ­նե­րը պինդ պա­հող այս գյու­ղի կող­քին կանգ­նած են բա­րե­գոր­ծա­կան տար­բեր կազ­մա­կեր­պու­թյուն­ներ և ԿԽՄԿ-ն։