[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՏՈՆ Օ­ՐԵ­ՐԻՆ ՌՈՒՍ ԽԱ­ՂԱ­ՂԱ­ՊԱՀ­ՆԵ­ՐԸ ԿԻ­ՐԱ­ԿԱ­ՆԱՑ­ՆԵՆ ՄՈՏ 70 ՀՈՒ­ՄԱ­ՆԻ­ՏԱՐ ԱԿ­ՑԻԱ

Ռու­սա­կան խա­ղա­ղա­պահ զո­րա­կազ­մի հու­մա­նի­տար ար­ձա­գանք­ման կենտ­րո­նին կից իր աշ­խա­տանքն է շա­րու­նա­կում Քա­ղա­քա­ցի­նե­րի ըն­դուն­ման կե­տը, գոր­ծում է ՙթեժ գի­ծը՚, ո­րոնց նպա­տակն է հու­մա­նի­տար և հո­գե­բա­նա­կան օգ­նու­թյան ցու­ցա­բե­րու­մը, ինչ­պես նաև ան­հետ կո­րած զին­ծա­ռա­յող­նե­րի ո­րո­նում­նե­րի հա­մար տե­ղե­կու­թյուն­նե­րի հա­վա­քագ­րու­մը, աշ­խա­տան­քի տե­ղա­վոր­ման և այլ հար­ցե­րի լու­ծու­մը։

Ա­մեն օր օգ­նու­թյան հա­մար Քա­ղա­քա­ցի­նե­րի ըն­դուն­ման կենտ­րոն է դի­մում մոտ 20 մարդ, այդ թվում զան­գա­հա­րե­լով ՙթեժ գծին՚։ Հեր­թա­պահ սպա­նե­րը, ով­քեր ըն­դու­նում են քա­ղա­քա­ցի­նե­րի դի­մում­նե­րը՝ հե­ռա­խո­սով կամ ան­ձամբ, պար­տա­դիր պար­զում են խնդ­րի բնույ­թը, հա­րա­զատ­նե­րից ճշ­տում ան­հետ կո­րած զին­ծա­ռա­յո­ղի հետ կապ­ված տե­ղե­կու­թյուն­ներ, ար­ձա­նագ­րում այդ տվյալ­նե­րը։ Դի­մում­նե­րը գրանց­վում են տվյալ­նե­րի բա­զա­յում և փո­խանց­վում հա­մա­տեղ ո­րո­նո­ղա­կան խմ­բե­րին։ Այ­նու­հետև ան­հետ կո­րած­նե­րի ո­րո­նում­նե­րի հետ կապ­ված մի­ջո­ցա­ռում­ներն ի­րա­կա­նաց­վում են ՌԽԶ զին­ծա­ռա­յող­նե­րի կող­մից՝ Կար­միր խա­չի մի­ջազ­գա­յին կո­մի­տեի, հայ­կա­կան և ադր­բե­ջա­նա­կան կող­մե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի հետ հա­մա­տեղ։ ՙԿցան­կա­նա­յի շնոր­հա­կա­լու­թյուն հայտ­նել Ղա­րա­բա­ղում գտն­վող խա­ղա­ղա­պահ ու­ժե­րին։ Կա­տար­վել է մե­ծա­ծա­վալ աշ­խա­տանք. ըն­թա­նում են ո­րո­նո­ղա­կան աշ­խա­տանք­ներ, տե­ղադր­վել են դի­տա­կե­տեր՝ անվ­տան­գու­թյունն ա­պա­հո­վե­լու նպա­տա­կով՚,- խա­ղա­ղա­պահ­նե­րին իր շնոր­հա­կա­լու­թյունն է հայտ­նում տե­ղի բնա­կիչ Ար­սեն Գրի­գո­րյա­նը, ով այ­ցե­լել էր Հու­մա­նի­տար ար­ձա­գանք­ման կենտ­րո­նի Քա­ղա­քա­ցի­նե­րի ըն­դուն­ման կետ։ ՙԱյժմ մեր ցան­կու­թյունն է, որ պա­տե­րազ­մը վեր­ջա­նա և բո­լո­րը վե­րա­դառ­նան ի­րենց հա­րա­զատ օ­ջախ­ներն ու շա­րու­նա­կեն ի­րենց կյան­քը խա­ղաղ պայ­ման­նե­րում՚,-հա­վե­լեց նա։
Հի­շեց­նենք, որ Ռու­սա­կան խա­ղա­ղա­պահ զո­րա­կազ­մի Քա­ղա­քա­ցի­նե­րի ըն­դուն­ման կենտ­րո­նը շա­րու­նա­կում է իր աշ­խա­տան­քը, և Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի յու­րա­քան­չյուր բնա­կիչ կա­րող է դի­մել ան­ձամբ կամ զան­գա­հա­րել ՙթեժ գծին՚՝ 047 94 61 94 հե­ռա­խո­սա­հա­մա­րով։ Ա­ռայ­սօր ՌԽԶ Քա­ղա­քա­ցի­նե­րի ըն­դուն­ման կենտ­րոն դի­մել է 5122 տե­ղաբ­նակ, իսկ ՙթեժ գի­ծը՚ քա­ղա­քա­ցի­նե­րից ստա­ցել է 2175 զանգ։
Ա­մե­նա­սուր խն­դիր­նե­րից շա­րու­նա­կում են մնալ ան­հետ կո­րած­նե­րի ո­րո­նում­նե­րը, հրե­տա­կո­ծու­թյուն­նե­րի ժա­մա­նակ վնաս­ված տնե­րի վե­րա­կանգ­նու­մը, գույ­քի վե­րա­դար­ձը, ինչ­պես նաև ըն­տա­նի­քի ան­դամ­ներ կորց­րած­նե­րին ու փախս­տա­կան­նե­րին հո­գե­բա­նա­կան օգ­նու­թյան ցու­ցա­բե­րու­մը։
ՌԽԶ հու­մա­նի­տար ար­ձա­գանք­ման կենտ­րո­նի սպա­նե­րը շա­րու­նա­կում են հաս­ցեա­կան հու­մա­նի­տար օգ­նու­թյուն ցու­ցա­բե­րել բա­րե­գոր­ծա­կան հիմ­նադ­րամ­նե­րի ա­նու­նից։ Օ­րերս Մոսկ­վա­յի մար­զում բա­րե­գոր­ծա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի կող­մից հա­վաք­վել է հու­մա­նի­տար բեռ և ՌԴ պաշտ­պա­նու­թյան բա­նա­կի ԻԼ- 76 ռազ­մատ­րանս­պոր­տա­յին ինք­նա­թի­ռով տե­ղա­փոխ­վել Երևան, որ­տե­ղից ռուս խա­ղա­ղա­պահ­նե­րի շա­րա­սյունն այն հասց­րել է Ստե­փա­նա­կերտ։
Տո­նա­կան օ­րե­րին ռուս խա­ղա­ղա­պահ­նե­րը բա­րե­գոր­ծա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի հետ հա­մա­տեղ նա­խա­տե­սում են ի­րա­կա­նաց­նել մոտ 70 հու­մա­նի­տար ակ­ցիա­ներ ու ա­մա­նո­րյա նվեր­ներ տրա­մադ­րել Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի սահ­մա­նա­մերձ շր­ջան­նե­րի մոտ 8000 ե­րե­խա­նե­րի։
Նոր տար­վա շե­մին ա­ռա­ջին հու­մա­նի­տար ակ­ցիան ռու­սա­կան խա­ղա­ղա­պահ զո­րա­կազ­մի զին­ծա­ռա­յող­նե­րը բա­րե­րար­նե­րի հետ միա­սին ի­րա­կա­նաց­րե­ցին Մար­տա­կեր­տի շր­ջա­նում։ Ա­մա­նո­րի առ­թիվ նրանք շնոր­հա­վո­րե­ցին ա­ռաջ­նագ­ծա­մերձ շր­ջան­նե­րում ապ­րող մոտ 1000 դպ­րո­ցա­կան­նե­րի։ Կրտ­սեր դա­սա­րան­նե­րի ա­շա­կերտ­ներն ստա­ցան ա­մա­նո­րյա նվեր­ներ՝ խա­ղա­լիք­ներ և քաղց­րա­վե­նիք։
Սուրբծննդյան տո­նե­րին ըն­դա­ռաջ կտ­րուկ ա­վե­լա­ցել է սր­բա­վայ­րեր, մաս­նա­վո­րա­պես՝ Ա­մա­րաս վա­նա­կան հա­մա­լիր այ­ցե­լել ցան­կա­ցող­նե­րի թի­վը։ Ուխ­տա­վոր­նե­րի թվա­քա­նա­կի ա­ճի հետ կապ­ված՝ խա­ղա­ղա­պահ զո­րա­կազ­մի պա­տաս­խա­նատ­վու­թյունն ա­վե­լա­նում է՝ այ­ցե­լու­թյուն­նե­րի անվ­տան­գու­թյունն ա­պա­հո­վե­լու ա­ռու­մով։ Օ­րերս ուխ­տա­վոր­նե­րը, ո­րոնց թվում էին Շու­շիի հա­մալ­սա­րա­նի ու­սա­նող­նե­րը, այ­ցե­լե­ցին Մար­տու­նու շր­ջա­նում տե­ղա­կայ­ված հայ­կա­կան վաղ միջ­նա­դա­րյան Ա­մա­րաս վանք և մաս­նակ­ցե­ցին պա­տա­րա­գին։ ՌԽԶ հու­մա­նի­տար ա­կա­նա­զերծ­ման ստո­րա­բա­ժան­ման զին­ծա­ռա­յող­նե­րը շա­րու­նա­կում են Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հե­ռա­վոր շր­ջան­նե­րի տա­րածք­նե­րի ա­կա­նա­զերծ­ման և մաքր­ման աշ­խա­տանք­նե­րը, ո­րոնց ըն­թաց­քում ռուս զին­ծա­ռա­յող­նե­րը կի­րա­ռում են տար­բեր մե­թոդ­ներ, այդ թվում` ձեռ­քով ա­կա­նա­զեր­ծում, ա­կա­նոր­սիչ շնե­րի օգ­տա­գոր­ծում, մե­խա­նի­կա­կան հա­մա­կար­գեր, ա­կա­նա­զերծ­ման ռո­բո­տա­տեխ­նի­կա­կան հա­մա­լիր­ներ։ Ռու­սա­կան խա­ղա­ղա­պահ զո­րա­կազ­մի հու­մա­նի­տար ա­կա­նա­զերծ­ման վաշ­տի կազ­մում ի­րենց ծա­ռա­յու­թյունն են ի­րա­կա­նաց­նում վաշ­տի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը՝ ի­րենց ծա­ռա­յո­ղա­կան շնե­րի հետ։ Շնե­րին վար­ժեց­նե­լու հա­մար Ռու­սա­կան խա­ղա­ղա­պահ զո­րա­կազ­մի զին­վո­րա­կան ա­վա­նի տա­րած­քում հա­տուկ վայր է հատ­կաց­վել։ ՙՀու­մա­նի­տար ա­կա­նա­զերծ­ման ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րի զի­նա­նո­ցում առ­կա են պայ­թյու­նավ­տանգ ա­ռար­կա­նե­րի ո­րոն­ման և հայտ­նա­բեր­ման ժա­մա­նա­կա­կից մի­ջոց­ներ, սա­կայն երբ դրանք ար­դյու­նա­վետ չեն լի­նում, մնում է ա­պա­վի­նել շնե­րի հո­տա­ռու­թյա­նը, քա­նի որ վար­ժեց­ված շունն ըն­դու­նակ է հայտ­նա­բե­րել զի­նամ­թեր­քում առ­կա տրո­տի­լը, երբ այն գտն­վում է ա­վե­լի քան 1,5 մետր խո­րու­թյան վրա՚,-հա­վե­լեց խա­ղա­ղա­պահ զո­րա­կազ­մի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ռո­ման Կ-ն։

Ա.Ա.