[ARM]     [RUS]     [ENG]

Items filtered by date: Շաբաթ, 18 Մայիսի 2019

ԺԱՄԿԵՏԱՆՑ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԸ ԿԱԶԱՏՎԵՆ ՀՈՂԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐԻ ՏՈՒՅԺ-ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐԻՑ

Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան պե­տա­կան նա­խա­րար Գրի­գո­րի Մար­տի­րո­սյա­նը մա­յի­սի 17-ին գյու­ղատն­տե­սու­թյան նա­խա­րա­րի, շր­ջան­նե­րի վար­չա­կազ­մե­րի ղե­կա­վար­նե­րի և ՙԳյու­ղի և գյու­ղատն­տե­սու­թյան հիմ­նադ­րա­մի՚ տնօ­րե­նի մաս­նակ­ցու­թյամբ հրա­վի­րել է աշ­խա­տան­քա­յին խոր­հր­դակ­ցու­թյուն՝ նվիր­ված ըն­թա­ցիկ տար­վա բեր­քա­հա­վա­քի աշ­խա­տանք­նե­րի կազ­մա­կերպ­ման աշ­խա­տանք­նե­րին։

Subscribe to this RSS feed