[ARM]     [RUS]     [ENG]

Items filtered by date: Չորեքշաբթի, 14 Օգոստոսի 2019

ԱՅԴ ՂԱ­ՐԱ­ԲԱՂ­ՑՈՒՆ ԿԱՆԳ­ՆԵՑ­ՆԵԼ ՉԷՐ ԼԻ­ՆՈՒՄ. ԻՆՉ­ՊԵՍ ՈՒ­ՍՈՒ­ՑԻՉ ԳՐԻ­ԳՈՐ ԲԱ­ՂՅԱ­ՆԸ ԽՈՐ­ՀՐ­ԴԱ­ՅԻՆ ՄԻՈՒ­ԹՅԱՆ ՀԵ­ՐՈՍ ԴԱՐ­ՁԱՎ

Գրի­գոր Բա­ղյա­նի ընտ­րած ու­սուց­չի խա­ղաղ մաս­նա­գի­տու­թյու­նը գործ­նա­կան կտ­րուկ շր­ջա­դար­ձեր չէր են­թադ­րում: Բայց պա­տե­րազմ­նե­րը մի­ջամ­տում են մարդ­կանց ճա­կա­տագ­րե­րին ա­ռանց հրա­վե­րի ու թող­նում ի­րենց ա­մե­նաս­փյուռ ներ­գոր­ծու­թյու­նը, և ա­հա ե­րեկ­վա գյու­ղա­կան ու­սու­ցի­չը, ծա­ռա­յե­լով, հաս­նում է զին­վո­րա­կան ա­մե­նա­բարձր կո­չում­նե­րի ու հե­րոս դառ­նում:

Subscribe to this RSS feed