Error
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1

Items filtered by date: Friday, 17 January 2020

ԿԸՀ-Ն ԸՆԴՈՒՆԵԼ Է ՆՈՐՄԱՏԻՎ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

2020թ. հուն­վա­րի 15-ին կա­յա­ցած ԱՀ կենտ­րո­նա­կան ընտ­րա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի այս տար­վա անդ­րա­նիկ նիս­տում Կենտ­րո­նա­կան ընտ­րա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Սր­բու­հի Ար­զու­մա­նյա­նի ներ­կա­յաց­մամբ հանձ­նա­ժո­ղո­վա­կան­նե­րի քն­նարկ­մանն են ա­ռա­ջարկ­վել 2020թ. հուն­վա­րի 1-ից գոր­ծու­թյան մեջ դր­ված ԱՀ ընտ­րա­կան օ­րենս­գր­քից բխող նոր­մա­տիվ բնույ­թի շուրջ 6 տաս­նյակ ի­րա­վա­կան ակ­տե­րի նա­խագ­ծեր, ո­րոնք, հա­մա­ձայն ընտ­րա­կան օ­րեն­գր­քի 141-րդ հոդ­վա­ծի 4-րդ մա­սի, պետք է ըն­դուն­վեն մինչև սույն թվա­կա­նի հուն­վա­րի 31-ը։ 

Subscribe to this RSS feed